BASES DEL CONCURS DE RELAT BREU I DIBUIXOS

CEIP ES PUIG 2021 

Amb la intenció de fomentar l’esperit creatiu, convocam aquest concurs de relats breus i dibuixos destinat a l’alumnat del nostre centre i les seves famílies en el marc de la Diada de Sant Jordi 2021. 

BASES 

1. Participants 

Poden participar-hi tots els alumnes del nostre centre així com els membres de les seves famílies. 

2. El concurs consta de dues modalitats: 

Modalitat 1: Relat breu: treball original, creatiu i inèdit d’extensió màxima d’una cara de foli A4 . 

Categories: 

Alumnes de 1r (frase acompanyada amb un dibuix). 

– Alumnes de 2n a 6è primària (relat breu). 

– Familiars d’alumnes d’Educació infantil i Educació Primària (relat breu). Modalitat 2: Dibuix: treball original en foli tamany A4. 

-Educació infantil (dibuix). 

3. Tema 

El tema és lliure tot i que el relat haurà d’incloure les cinc paraules que es presentaran per a cada modalitat i categoria i que s’especifiquen més endavant. 

Sols es valorarà un relat/dibuix per participant. Els treballs hauran de tenir obligatòriament un títol i presentar-se amb un pseudònim.

4. Calendari del concurs: 

Dia 16 d’abril: convocatòria i presentació de bases i les cinc paraules. 

Fins dia 23 d’abril: redacció, correcció i presentació dels relats a classe, els alumnes de primària. Entrega dels dibuixos alumnes d’infantil. 

Dia 26 d’abril: data de lliurament dels relats/dibuixos al jurat. Les famílies podran entregar els seus relats a secretaria fins a les 14:00h. 

Dia 6 de maig: publicació dels guanyadors i les guanyadores. 

Dia 7 de maig: lliurament dels premis a l’escola. 

5. Presentació de relats i dibuixos: 

5.1. Alumnat: 

Primària 

– Les produccions dels alumnes de primària es faran a classe a fi d’assegurar la igualtat de condicions de tots els participants. 

-Una vegada s’hagi escrit el relat, es corregiran les faltes i es passarà a net a un foli especial del concurs. 

– Els/Les tutors/es de primària seran els/les encarregats/des de triar els finalistes (3 treballs per grup) per passar al jurat que serà qui decidirà els/les guanyadors/es. 

– Els/ Les tutors/es posaran els relats/dibuixos finalistes de cada curs dins un sobre. Dins d’aquest sobre, n’hi haurà un altre de petit tancat amb un llistat dels noms i pseudònims dels participants d’aquell curs. 

Infantil 

– Els dibuixos d’infantil es faran de manera opcional i voluntària a casa. S’escriurà el pseudònim darrera cada treball. L’entrega es farà al tutor/a. 

– Els/Les tutors/es d’infantil seran els/les encarregats/des de recollir tots els dibuixos que se’ls entregi. 

– Els/ Les tutors/es d’infantil posaran els dibuixos de cada grup dins un sobre. Dins d’aquest sobre, n’hi haurà un altre de petit tancat amb un llistat dels noms i pseudònims de les produccions entregades.

Els relats/dibuixos no podran estar signats ni mostrar cap senyal d’identitat de l’autor/a, sent causa d’exclusió el fet d’incomplir aquest requisit. 

5.2. Famílies: 

Els treballs poden estar escrits a mà o a màquina. S’han de lliurar a la secretaria del centre, signats amb el pseudònim, dins un sobre tancat fent constar “Concurs de Relats i Dibuixos”.Dins d’aquest sobre, n’hi haurà un altre de petit tancat amb les dades d’identificació de l’autor/a (pseudònim, nom, llinatges, telèfons de contacte, adreça de correu electrònic i nom i curs de l’alumne del centre). 

La data límit per a la recepció de treballs és el 26 d’abril de 2021. 

Els relats no podran estar signats ni mostrar cap senyal d’identitat de l’autor/a, sent causa d’exclusió el fet d’incomplir aquest requisit. 

6. Característiques dels premis 

6.1 Tots els alumnes d’infantil rebran un detall de participació. 

6.2 Tots els premiats, un per nivell a primària i un per famílies, rebran un val per 20€ per gastar a la llibreria 4 LLIBRES. 

6.3 Tots els relats i els dibuixos s’editaran per ús intern sense ànim de lucre. 

7. Instrucció i resolució 

7.1 Selecció del jurat: El jurat, presidit pel director del centre, estarà format per una varietat de persones d’àmbits diferents per assegurar l’objectivitat. (director del CEIP Es Puig, un/a representat de l’AMIPA, un/a representat de l’Ajuntament, un personal no docent del centre i un membre de l’equip d’orientació) 

La llista dels membres del jurat es publicarà a la pàgina web de l’escola i al tauler d’anuncis de l’escola abans del dia 26 d’abril. 

7.2 La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 6 de maig. La concessió dels premis es publicarà a la pàgina web de l’escola i es notificarà als guanyadors/es de la categoria família per telèfon i/o per correu electrònic; els premis seran lliurats el dia 7 de maig a l’escola. 

7.3 La decisió del jurat és inapel·lable.

8. Graella de paraules per cursos i categories 

CATEGORIA PARAULES

PARAULES
INFANTILFOC, DRAC, HOME, CAVALL, ROSA
1R (DIBUIX-RELAT) LLEÓ, LLUNA, BOSC, VARETA Dibuix amb una frase que explica el que MÀGICA, CAPELLsucceeix. 
1R – 2N (RELAT BREU) DRAC, BRUIXA, COVA, CALABRUIX, SOBRASSADA
3R- 4T (RELAT BREU)POLISSÓ/NA, MAG, TORRENT, INTEL·LIGENT, FORMATGE.
5È – 6È (RELAT BREU)ESTRUÇ, OR, PARC AQUÀTIC, POR , CALENDARI
RELAT BREU FAMILIARLLOSETA, GANXET, TALENT, SENTIT CRÍTIC, AUTOCONEIXEMENT
Comments are closed.
Covid-19
Protocol
+Info
Darreres notícies
Contacte
  • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
  • 971 519 436
  • 652 070 598
  • ceipespuig.lloseta@educaib.eu