AMBIENTS A INFANTIL

a. Àmbits d´intervenció:

Aquesta activitat la realitzaran els alumnes durant tota la setmana seguint l´horari previst.

b. Objectius:

Aconseguir que els infants es desenvolupin a partir d´experiències sensorials, de moviment, de pensament….

 • Afavorir l´autonomia dels infants.
 • Prendre consciència de l´espai i del temps.
 • Aprendre mitjançant el joc i l´experimentació.
 • Fomentar els hàbits d´ordre i l´actitud investigadora.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Afavorir l´atenció a la diversitat i el respecte maduratiu de cada infant.
 • Potenciar el treball en grup i l´aprenentatge cooperatiu.

c. Seqüència d´accions i temporalització:

Les sessions als diferents espais les realitzen tots els infants de 3, 4 i 5 anys cada dia de 9:30h a 10:45h. La circulació pels ambients és lliure. És a dir cada infant tria on vol anar i a què vol dedicar el dematí. Cada ambient està preparant per poder realitzar activitats diverses i amb diferents graus de dificultat.

De 12:30h a 13:30h cada grup aula amb la seva tutora va a un ambient concret. Es va rotant diàriament, a fi de passar per tots els ambients passades dues setmanes.

Els dilluns i divendres es fan ambients de lliure circulació en ambdudes franges del dia.

d. Recursos:

Humans: Totes les mestres d´E.I. més l´AL , l´ATE , especialista d´anglès i especialista de música.

Espais: Aules, passadissos i pati.

e. Responsables:

Les persones responsables són tots els recursos humans que intervenen. Tot i que per afavorir l´organització, cada ambient té una coordinadora.

Els ambients seran els següents:

 • ARQUITECTURA: Sofia Madrigal
 • ART: Carlota Bueno
 • MEDIATECA: Sandra Henkel/ Celi Rosselló
 • JOCS EXTERIORS: Imma Alorda/ Marga Sans
 • EXPERIMENTACIÓ: Cati Ripoll
 • JUGAR A SER: Bea Bueno
 • IMAGINE:Llucia Socias
 • INFINIT: Eoísa Debaecker
 • FILAR PRIM: Tina Morro
 • MÚSICA: Maria del Mar Margarit
 • MOVIMENT: Elsa Real

 Maria Moranta i  Carme Pol fan de suport. 

Les principals accions que es duran a terme aquest curs són:

1. Augmentar amb dos dies els ambients de lliure circulació (divendres i dilluns) Posar-ho dins l´horari general.

2. Continuar amb els 11 ambients. Modificant-ne un. Es canviarà the restaurant per imagine.

3. Afegir dos tallers en temps d´ambients lliures els dilluns i divendres de 12-13.30h (cuina i contacontes) 

4. Desdoblar, quan es tengui suport, el grup-aula (en temps d´ambients-aula 12h-13:30h). Sempre que es consideri oportú es reduïrà el grup quan es vagi a teatre, experimentació, filar prim i art. 

TREBALLAM PER AMBIENTS A L´EDIFICI DE 1R I 2N. AMBIENTS A 3R I 4T

a. A%u0300mbits d´intervencio%u0301:

La nostra programació es troba dins la línia metodològica d´ambients i projectes, línia acordada per l´equip educatiu de 1r, 2n, 3r i 4t de primària, i que compta amb el suport i l´aprovació de tot el centre. 

Hem organitzat les aules com espais temàtics per experimentar, investigar i aprendre. Cada ambient es configura com un paisatge, amb una estètica, uns materials i unes accions concretes que donen resposta a aprenentatges diferents.

La funció dels mestres és en relació als infants d´acompanyament, d´escolta i respecte. En relació als ambients, d´organització i preparació de materials i propostes didàctiques que al llarg del curs s´aniran adequant al currículum i als interessos dels alumnes.

La introducció d´aquesta metodologia de feina permet donar continuïtat a l´aprenentatge per ambients que han tengut els nostres alumnes durant l´etapa d´Educació infantil.

L´organització es fa amb grups heterogenis en quant a l´edat, nivells d´aprenentatge, interessos i necessitats especials, exceptuant els grups de tercer i quart que per causes d´infraestructura es troben ubicats a un altre edifici i no es mesclen el temps d´ambients, sí per a realitzar les sessions de tallers-ambients.

Actualment, a primer i segon, disposam dels ambients de Creart, Fibonacci (matemàtic), Arquitectura (geometria i construcció), Moviment, Rebost de paraules (lectoescriptura) i Jugar a ser. A tercer els ambients de: moviment, art, arquitectura. A quart: botigueta, Això era i no era, Mesura i mesuraràs, entorn matemàtic, món de paraules. 

Estan pensats per:

– Donar resposta a la diversitat d´interessos, capacitats i ritmes d´aprenentatge.

– Aprofitar la capacitat lúdica per afavorir la participació activa de l´infant en la construcció dels seus aprenentatges. Aquesta manera d´entendre l´aprenentatge facilita l´activitat de l´adult i ajuda l´infant en el seu progrés individual.

– Afavorir l´autonomia dels alumnes ja que aprenen a organitzar-se, a planificar la feina i a ser responsables amb el material i el treball.

– Permetre flexibilitat horària, on establirem i programarem rutines per donar seguretat als infants i ens permetrà treballar hàbits de manera continuada i sistemàtica i ens situacions variades (esperar el seu torn, escolar els companys i adults, hàbits de treball, d´alimentació, de relació…) oferint situacions necessàries que ajudin l´infant a aprendre a aprendre d´una manera progressiva i adaptant-se a les distintes situacions reals. Així, i a partir de les característiques i necessitats dels infants, es plantejaran un seguit de situacions educatives encaminades a l´activitat lúdica-educativa, cercant en el joc la font de plaer, de coneixement i de creixement físic, intel·lectual i social dels alumnes. Amb un model metodològic flexible i democràtic, on el diàleg, el consens, la seguretat i l´afecte, juntament amb l´educació en valors, fan que es desenvolupi un dels aspectes principals de l´educació: integrar els alumnes a la societat, compensant les desigualtats o mancances de caire social, personal, afectiu…

b. Objectius:

El treball per ambients implica un a sèrie d´actituds i actuacions, que tenen com a objectius:

– Canviar el concepte de grup-classe: els alumnes continuen tenint una mestra de referència, però a l´hora de treball per ambients els alumnes es mesclen entre les diferents aules i els diferents nivells, i això implica canviar de mestra… A tercer es mesclen els alumnes del mateix nivell.

– Els espais són comuns i compartits per tots: cada aula és un ambient.

– Els alumnes aprenen a través del joc, el mestre és un orientador dins l´ambient, no dirigeix l´aprenentatge, sinó que és qui posa els mitjans necessaris per aconseguir-ho.

– S´ha de crear un ambient on l´individu pugui ser actiu mentalment i on es possibilitin múltiples interaccions entre els mateixos alumnes i entre aquests i el mestre.

– Cada alumne a primer i segon és lliure d´escollir el seu ambient dins una roda que dura tres setmanes, i d´aquesta manera es potencia la seva autonomia i a aprendre a ser conseqüent amb les seves decisions, i a la vegada es propicia un ambient relaxat i es garanteix l´aprenentatge i l´aprofundiment de determinats continguts curriculars. A tercer cada infant tria s´ambient que vol cada dimarts, quan l´ha triat ja no pot canviar. Els alumnes de 4t feran 5 grups. Cada setmana cada grup anirà a un ambient diferent.

c. Sequ%u0308e%u0300ncia d´accions i temporitzacio%u0301:

Podem diferenciar dos grans moments al llarg del dia. El primer comprèn de les nou fins a l´hora del berenar, que són les 11:15 h. Aquesta franja està destinada a la feina sistemàtica d´aula, al treball per projectes, i a les especialitats d´anglès (una sessió setmanal), educació física (una sessió setmanal) i religió o valors.

I el segon gran moment esdevé des que acaba el pati fins a les 13:30. Aquesta franja, els dilluns, dimarts i dimecres és un temps d´ambients de lliure elecció i rotació, però amb el compromís de quedar-se aquell dia a l´ambient elegit on els infants de primer i segon gaudeixen de tots els espais preparats (tant interior com exterior), depenent de les seves necessitats i interessos. Els ambients que poden trobar són els següents: Creart, Fibonacci (matemàtic), Arquitectura (geometria i construcció), Moviment, Rebost de paraules (lectoescriptura) i Jugar a ser. 

Al mateix temps que es fan aquests ambients, es duen a terme les àrees de música i d’anglès, amb els grups-classe, cosa que redueix la ràtio de la franja d’ambients. 

Per acabar, la darrera mitja hora diària, que es correspon entre les 13:30 h i les 14:00 h, la dedicam a retorn a les aules, reflexió d´on hem anat i què hem fet, preparar-nos per partir…

A tercer els ambients es treballen els dimarts de 12,30 h a 13,45h. Els trien lliurement amb el límit de la ràtio ( màxim 24 per ambient), una vegada triat aquell dia no pot canviar d´ambient.

A quart els ambients es duen a terme els divendres de 12,30 h a 13,45h. Els alumnes estan organitzats per grups i cada setmana van canviant d´ambient

d. Recursos a l´edifici de 1r i 2n:

Les diferents aules de dalt i de baix, el pati, el camp de gespa i la sala de psicomotricitat, i el passadís.

Recursos a l´edifici de 3r i 4t :

Les tres aules de tercer, les tres aules de 4t, l´aula d´art i la biblioteca. 

e. Responsables:

De 1ri 2n: Neus Capó (AD), Lena Jaume, Joan Toni Jaume, Bel Maria Pons, Coloma Martorell, Xisca Capó, Aina (PT), Maria del Mar (música), Llucia Socias (anglès).

De 3r: Àfrica Lorente, Xisca Horrach, Núria .

De 4t : Cristina, M. Rosa, Mònica, Patri, Bel i Margalida

AMBIENTS a 1r i 2n 

AMBIENTS 1rs i 2nsDILLUNS, DIMARTS, DIMECRES UBICACIÓ
(Ambients de lliure elecció: els alumnes trien l´ambient entre els 6 disponibles i s´hi queden tota l´estona d´ambients. Anglès i Música són tallers de tot el grup-classe. 12.00 h – 13.30 h  TALLER D´ANGLÈS – grup aula    Llucia S.AULA 2
TALLER DE MÚSICA- grup aula   M. del MarAULA 1
AMBIENT DE JUGAR A SER  Xisca CapóPassadís i pati exterior
ARQUITECTURA Neus AULA 3
FIBONACCI  Coloma i suport Bel, Antònia o MargalidaAULA 4
CREART Bel MariaAULA 5
MOVIMENT LenaCamp de gespa o sala psico
REBOST DE PARAULES Joan Toni i Aina (PT). AULA 6

AMBIENTS 3r i 4t

AMBIENTS 3r i 4t   
  3r dimarts de 12.30 h a 14.00 h        3rUBICACIÓ
ART   NúriaAula 3r B
ARQUITECTURA   ÀfricaAula 3r A
MOVIMENT   XiscaAula música (aula 3r C)
  4t divendres de 12.30 h a 14.00 h   (Els alumnes de 4t feran 5 grups. Cada setmana cada grup anirà a un ambient diferent. )          4tUBICACIÓ
BOTIGUETA   Bel/MargalidaAula Art
AIXÒ ERA I NO ERA (LEGO)   PatriBiblioteca
MESURA I MESURARÀS   CristinaAula 4t B
ENTORN MATEMÀTIC   M. RosaAula 4t C
MÓN DE PARAULES   MònicaAula 4t A
COM TREBALLAM?
CEIP Es Puig
+Info
Darreres notícies
Contacte
 • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
 • 971 519 436
 • 652 070 598
 • ceipespuig.lloseta@educaib.eu
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec...
CEIP Es Puig Lloseta
2017-03-13T11:54:16+00:00
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
CEIP Es Puig Lloseta
2019-08-05T11:16:27+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
CEIP Es Puig Lloseta
junio 2024
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
junio 2024
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930