CURS 2019-2020

a. Àmbits d´intervenció:

La nostra programació es troba dins la línia metodològica d´ambients i projectes, línia acordada per l´equip educatiu de 1r, 2n, 3r i 4t de primària, i que compta amb el suport i l´aprovació de tot el centre. 

Hem organitzat les aules com espais temàtics per experimentar, investigar i aprendre. Cada ambient es configura com un paisatge, amb una estètica, uns materials i unes accions concretes que donen resposta a aprenentatges diferents.

La funció dels mestres és en relació als infants d´acompanyament, d´escolta i respecte. En relació als ambients, d´organització i preparació de materials i propostes didàctiques que al llarg del curs s´aniran adequant al currículum i als interessos dels alumnes.

La introducció d´aquesta metodologia de feina permet donar continuïtat a l´aprenentatge per ambients que han tengut els nostres alumnes durant l´etapa d´Educació infantil.

L´organització es fa amb grups heterogenis en quant a l´edat, nivells d´aprenentatge, interessos i necessitats especials, exceptuant els grups de tercer i quart que per causes d´infraestructura es troben ubicats a un altre edifici i no es mesclen el temps d´ambients, sí per a realitzar les sessions de tallers-ambients.

Actualment, a primer i segon, disposam dels ambients de Creart, Fibonacci (matemàtic), Arquitectura (geometria i construcció), Moviment, Rebost de paraules (lectoescriptura) i Jugar a ser. A tercer els ambients de: moviment, art, arquitectura. A quart: botigueta, Això era i no era, Mesura i mesuraràs, entorn matemàtic, món de paraules. 

Estan pensats per:

– Donar resposta a la diversitat d´interessos, capacitats i ritmes d´aprenentatge.

– Aprofitar la capacitat lúdica per afavorir la participació activa de l´infant en la construcció dels seus aprenentatges. Aquesta manera d´entendre l´aprenentatge facilita l´activitat de l´adult i ajuda l´infant en el seu progrés individual.

– Afavorir l´autonomia dels alumnes ja que aprenen a organitzar-se, a planificar la feina i a ser responsables amb el material i el treball.

– Permetre flexibilitat horària, on establirem i programarem rutines per donar seguretat als infants i ens permetrà treballar hàbits de manera continuada i sistemàtica i ens situacions variades (esperar el seu torn, escolar els companys i adults, hàbits de treball, d´alimentació, de relació…) oferint situacions necessàries que ajudin l´infant a aprendre a aprendre d´una manera progressiva i adaptant-se a les distintes situacions reals. Així, i a partir de les característiques i necessitats dels infants, es plantejaran un seguit de situacions educatives encaminades a l´activitat lúdica-educativa, cercant en el joc la font de plaer, de coneixement i de creixement físic, intel·lectual i social dels alumnes. Amb un model metodològic flexible i democràtic, on el diàleg, el consens, la seguretat i l´afecte, juntament amb l´educació en valors, fan que es desenvolupi un dels aspectes principals de l´educació: integrar els alumnes a la societat, compensant les desigualtats o mancances de caire social, personal, afectiu…

b. Objectius:

El treball per ambients implica un a sèrie d´actituds i actuacions, que tenen com a objectius:

– Canviar el concepte de grup-classe: els alumnes continuen tenint una mestra de referència, però a l´hora de treball per ambients els alumnes es mesclen entre les diferents aules i els diferents nivells, i això implica canviar de mestra… A tercer es mesclen els alumnes del mateix nivell.

– Els espais són comuns i compartits per tots: cada aula és un ambient.

– Els alumnes aprenen a través del joc, el mestre és un orientador dins l´ambient, no dirigeix l´aprenentatge, sinó que és qui posa els mitjans necessaris per aconseguir-ho.

– S´ha de crear un ambient on l´individu pugui ser actiu mentalment i on es possibilitin múltiples interaccions entre els mateixos alumnes i entre aquests i el mestre.

– Cada alumne a primer i segon és lliure d´escollir el seu ambient dins una roda que dura tres setmanes, i d´aquesta manera es potencia la seva autonomia i a aprendre a ser conseqüent amb les seves decisions, i a la vegada es propicia un ambient relaxat i es garanteix l´aprenentatge i l´aprofundiment de determinats continguts curriculars. A tercer cada infant tria s´ambient que vol cada dimarts, quan l´ha triat ja no pot canviar. Els alumnes de 4t feran 5 grups. Cada setmana cada grup anirà a un ambient diferent.

c. Sequència d´accions i temporització:

Podem diferenciar dos grans moments al llarg del dia. El primer comprèn de les nou fins a l´hora del berenar, que són les 11:15 h. Aquesta franja està destinada a la feina sistemàtica d´aula, al treball per projectes, i a les especialitats d´anglès (una sessió setmanal), educació física (una sessió setmanal) i religió o valors.

I el segon gran moment esdevé des que acaba el pati fins a les 13:30. Aquesta franja, els dilluns, dimarts i dimecres és un temps d´ambients de lliure elecció i rotació, però amb el compromís de quedar-se aquell dia a l´ambient elegit on els infants de primer i segon gaudeixen de tots els espais preparats (tant interior com exterior), depenent de les seves necessitats i interessos. Els ambients que poden trobar són els següents: Creart, Fibonacci (matemàtic), Arquitectura (geometria i construcció), Moviment, Rebost de paraules (lectoescriptura) i Jugar a ser. 

Al mateix temps que es fan aquests ambients, es duen a terme les àrees de música i d’anglès, amb els grups-classe, cosa que redueix la ràtio de la franja d’ambients. 

Per acabar, la darrera mitja hora diària, que es correspon entre les 13:30 h i les 14:00 h, la dedicam a retorn a les aules, reflexió d´on hem anat i què hem fet, preparar-nos per partir…

A tercer els ambients es treballen els dimarts de 12,30 h a 13,45h. Els trien lliurement amb el límit de la ràtio ( màxim 24 per ambient), una vegada triat aquell dia no pot canviar d´ambient.

A quart els ambients es duen a terme els divendres de 12,30 h a 13,45h. Els alumnes estan organitzats per grups i cada setmana van canviant d´ambient

d. Recursos a l´edifici de 1r i 2n:

Les diferents aules de dalt i de baix, el pati, el camp de gespa i la sala de psicomotricitat, i el passadís.

Recursos a l´edifici de 3r i 4t :

Les tres aules de tercer, les tres aules de 4t, l´aula d´art i la biblioteca. 

e. Responsables:

De 1ri 2n: Neus Capó (AD), Lena Jaume, Joan Toni Jaume, Bel Maria Pons, Coloma Martorell, Xisca Capó, Aina (PT), Maria del Mar (música), Llucia Socias (anglès).

De 3r: Àfrica Lorente, Xisca Horrach, Núria .

De 4t : Cristina, M. Rosa, Mònica, Patri, Bel i Margalida

AMBIENTS a 1r i 2n 

AMBIENTS 1rs i 2nsDILLUNS, DIMARTS, DIMECRES UBICACIÓ
(Ambients de lliure elecció: els alumnes trien l´ambient entre els 6 disponibles i s´hi queden tota l´estona d´ambients. Anglès i Música són tallers de tot el grup-classe. 12.00 h – 13.30 h  TALLER D´ANGLÈS – grup aula    Llucia S.AULA 2
TALLER DE MÚSICA- grup aula   M. del MarAULA 1
AMBIENT DE JUGAR A SER  Xisca CapóPassadís i pati exterior
ARQUITECTURA Neus AULA 3
FIBONACCI  Coloma i suport Bel, Antònia o MargalidaAULA 4
CREART Bel MariaAULA 5
MOVIMENT LenaCamp de gespa o sala psico
REBOST DE PARAULES Joan Toni i Aina (PT). AULA 6

Covid-19
Protocol
+Info
Darreres notícies
Contacte
  • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
  • 971 519 436
  • 652 070 598
  • ceipespuig.lloseta@educaib.eu