Contacte
AJUDES LLIBRES CURS 12-13

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER ADQUIRIR LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC DEL CURS ESCOLAR 2012-2013

Beneficiaris
Alumnes matriculats durant el curs 2012-2013 en un nivell educatiu de l’ensenyament obligatori (Primària) i que es troben en unes condiciones econòmiques o familiars determinades en l’Annex 2 de les Bases de la  convocatòria.

Requisits
1. Presentar la sol•licitud i la documentació requerida.
2. Complir la condició de beneficiari i arribar a la puntuació establerta per la Comissió Avaluadora.

Quantia
La quantia individual per alumne beneficiari es fixa en 50 euros.

Presentació
La sol·licitud, degudament emplenada, s’ha de presentar al centre educatiu on l’alumne va cursar els estudis durant el curs 2012-2013 fins el 4 de novembre de 2013 (inclòs).

PODEU PASSAR PER SECRETARIA A RECOLLIR ELS IMPRESOS DE 9.00H A 10.30 H.

A més de l’imprès emplenat s’haurà de presentar la següent documentació:

DNI/NIF o NIE de tots els membres familiars que tinguessin 16 o més anys en data 31 de desembre de 2012 i fotocòpia del Llibre de Familia.

La documentació necesària per acreditar puntuació  per criteris familiars

ANNEX 2

Barem de puntuació de les ajudes individuals per adquirir llibres de text i material didàctic dels nivells obligatoris de l’ensenyament durant el curs escolar 2012-2013

 

1. Condicions econòmiques

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2011. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos (casella 455 + casella 465 de la declaració de la renda) entre el nombre de membres de la unitat familiar, se li ha d’adjudicar la puntuació següent:

- Fins a 3.000 euros: 10 punts

- De 3.000,01 euros a 3.500 euros: 9 punts

- De 3.500,01 euros a 4.000 euros: 8 punts

- De 4.000,01 euros a 4.500 euros: 7 punts

- De 4.500,01 euros a 5.000 euros: 6 punts

- De 5.000,01 euros a 5.500 euros: 5 punts

- De 5.500,01 euros a 6.000 euros: 4 punts

- De 6.000,01 euros a 6.500 euros: 3 punts

- De 6.500,01 euros a 7.000 euros: 2 punts

- De 7.000,01 euros a 7.500 euros: 1 punts

- Mes de 7500 euros: 0 punts

 

2. Dades familiars

- Per cada infant en acolliment: 1 punt

- Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33 %): 1 punt

- Per família nombrosa: 1 punt

- Per família monoparental: 1 punt

Veure totes les Notícies
Tornar a l'Inici
Contacte
Afores s/n 07360 Lloseta | Edifici de Primŕria (Secretaria): Telčfon: 971519436 Fax: 971519787 | ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es