Contacte
BEQUES MENJADOR 2018-2019

 

PODEU CONSULTAR AL SEGÜENT ENLLAÇ TOTA LA INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LES BEQUES DE MENJADOR PER AL CURS 2018-2019

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387/

BEQUES MENJADOR CURS 2018-2019 (CIRCULAR DE CENTRE)

S´han convocat les ajudes individualitzades de menjador del curs 2018-2019 per a alumnes de centres docents públics no universitaris, en els nivells d´educació infantil, primària i secundària

1.- Requisits de les persones sol·licitants

Poden sol·licitar els ajuts els alumnes que cursin infantil, primària o secundària a centres públics o concertats de les Illes Balears que, durant el curs 2018- 2019, facin ús del menjador i tenir una renda total familiar no superior al que determina la següent taula

Nombre d´adults (majors de 14 anys)

Nombre de menors (menors de 14 anys)

Renda familiar total

1

1

   23.410,40 €

1

2

   28.812,80 €

1

3

   34.215,20 €

2

1

   32.414,40 €

2

2

   37.816,80 €

2

3

   43.219,20 €

3

1

   41.418,40 €

3

2

   46.820,80 €

3

3

   52.223,20 €

S´han d´afegir 5.402,40 €  per cada menor de 14 anys més, i 9.004,00 € per cada adult major de 14 anys més.

2. Període de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es divideix en dos períodes, un d´ordinari per a aquells alumnes que ja estan matriculats i dos períodes extraordinaris per a alumnes que es matriculin durant el procés d´admissió.

2.1. Període ordinari de presentació de sol·licituds

El període ordinari de presentació de sol·licituds és del 23 de maig al 12 de juny. Els alumnes que ja estan matriculats a centres han de presentar les sol·licituds dins aquest període.

2.2. Període extraordinari de presentació de sol·licituds

Els períodes extraordinaris estan pensats per a aquells alumnes que no tenen plaça durant el període ordinari però que obtindran plaça en el procés d´admissió (majoritàriament es tracta d´alumnes que es matriculin nous a tres anys, primer de primària i primer d’ESO). A primària, aquest període és del 22 al 27 de juny.

3. Import dels ajuts

L´import dels ajuts depèn del motiu de l´ajut i de la puntuació que hagi obtingut cada beneficiari en la valoració del barem de la part econòmica . Per motius socioeconòmics:

· De 15 a 10 punts: 70% del cost mitjà del menjador (740 euros )

· De 10 a 5 punts: 50% del cost mitjà del menjador ( 528 euros )

· De 5 a 0 punts: 30% del cost mitjà del menjador (317 euros)

El centre només pagarà al beneficiari la quantia corresponent a partir dels dies en què realment hagi fet ús del servei de menjador.

 

4. Model de sol·licituds i documentació que s’ha d’adjuntar

Les sol·licituds de menjador s´han de complimentar mitjançant el model oficial que trobareu a la convocatòria dels ajuts. A la secretaria del centre disposarem de còpies del model de sol·licitud per facilitar la tramitació a les famílies.

4.2. Documentació que s’ha d’adjuntar:

Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació següent:

· Còpia del NIF/NIE de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2017

· Certificat de convivència. (Es demana a l´Ajuntament i es tramita amb una setmana) a l´efecte de computar els membres de la unitat familiar.

· Còpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s´ha d´acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d´acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

A més, segons la puntuació a què s´opti, s´ha de presentar la documentació següent:

· Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent a 31 de desembre de 2017).

· Família monoparental: documentació acreditativa de la monoparentalitat.

· Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).

· Situació d´acolliment: certificat del director o directora del centre d´acolliment o de l´òrgan competent.

· Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.

5.- Membres de la unitat familiar

A aquest efecte són membres de la unitat familiar:

· L´alumne o alumna per a qui se sol·licita l´ajut

· Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

· Els germans menors d´edat.

· Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

· Els germans, independentment de la seva edat quan es tracti de persones amb

discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al

domicili familiar.

· Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de l´ajut. Es considera membre

computable la persona que mantingui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet

(acreditada d´acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables —BOIB núm.156, de 29 de desembre—) o de situació de fet estable

PODEU PASSAR PER LA SECRETARIA DEL CENTRE DEL 23 DE MAIG AL 12 DE JUNY DE 9.00 H A 10.30 H PER RECOLLIR LES

SOL·LICITUDS I PER PRESENTAR-LES UNA VEGADA EMPLENADES

Veure totes les Notícies
Tornar a l'Inici
Contacte
Afores s/n 07360 Lloseta | Edifici de Primŕria (Secretaria): Telčfon: 971519436 Fax: 971519787 | ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es