Contacte
BEQUES DE MENJADOR CURS 2016-2017

AJUDES INDIVIDUALS PER A MENJADOR ESCOLAR 2016-2017

S’han convocat les ajudes individualitzades de menjador del curs 2016-2017 per a alumnes de centres docents públics no universitaris, en els nivells d'educació infantil, primària i secundària

1.- Requisits de les persones sol·licitants

Poden sol·licitar els ajuts els alumnes que cursin infantil, primària o secundària a centres públics o concertats de les Illes Balears que, durant el curs 2016- 2017, facin ús del menjador

2. Període de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es divideix en dos períodes, un d’ordinari per a aquells alumnes que ja estan matriculats i dos períodes extraordinaris per a alumnes que es matriculin durant el procés d’admissió.

2.1. Període ordinari de presentació de sol·licituds

El període ordinari de presentació de sol·licituds és del 9 al 23 de maig. Els alumnes que ja estan matriculats a centres han de presentar les sol·licituds dins aquest període.

2.2. Període extraordinari de presentació de sol·licituds

Els períodes extraordinaris estan pensats per a aquells alumnes que no tenen plaça durant el període ordinari però que obtindran plaça en el procés d’admissió (majoritàriament es tracta d’alumnes que es matriculin nous a tres anys, primer de primària i primer d’ESO). A primària, aquest període és del 22 al 27 de juny i, a secundària, del 27 de juny a l’1 de juliol.

3. Import dels ajuts

L’import dels ajuts depèn del motiu de l’ajut i de la puntuació que hagi obtingut cada beneficiari en la valoració del barem de la part econòmica . Per motius socioeconòmics:

 • De 10 a 7 punts: 70% del cost mitjà del menjador (740 euros )
 • De 6 a 4 punts: 50% del cost mitjà del menjador ( 528 euros )
 • De 3 a 0 punts: 30% del cost mitjà del menjador (317 euros)

El centre només pagarà al beneficiari la quantia corresponent a partir dels dies en què realment hagi fet ús del servei de menjador.

4. Model de sol·licituds i documentació que s’ha d’adjuntar

Les sol·licituds de menjador s’han de complimentar mitjançant el model oficial que trobareu a la convocatòria dels ajuts i a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa (http://comunitateducativa.caib.es) o també a

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M160322083814969713430&lang=CA&cont=86442

Resolució del Conseller d'Educació i Universitat de 28 d'abril de 2016 per la qual es

convoquen els ajuts individualitzats de menjador per alumnes que cursin

estudis als centres docents no universitaris per al curs 2016-2017

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M160322083814969713430&

lang=CA&cont=86441

 

A la secretaria del centre disposarem de còpies del model de sol·licitud per facilitar la tramitació a les famílies.

4.2. Documentació que s’ha d’adjuntar:

Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació següent:

Còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.

Certificat de convivència. (Es demana a l’Ajuntament i es tramita amb una setmana)

Còpia del llibre de família.

A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar la documentació següent:

 • Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
 • Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).
 • Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).
 • Violència de gènere: sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere.
 • Situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.
 • Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
 • Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.

5.- Membres de la unitat familiar

A aquest efecte són membres de la unitat familiar:

 •  L’alumne o alumna per a qui se sol·licita l’ajut
 •  Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.
 •  Els germans menors d’edat.
 •  Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
 •  Els germans, independentment de la seva edat quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.
 • Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.
 • En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de l’ajut. Es considera membre computable la persona que mantingui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables —BOIB núm.156, de 29 de desembre—) o de situació de fet estable

 

PODEU PASSAR PER LA SECRETARIA DEL CENTRE DEL 9 AL 23 DE MAIG DE 9.00 H A

10.30 H PER RECOLLIR LES SOL·LICITUDS I PER PRESENTAR-LES UNA VEGADA

EMPLENADES

 

Veure totes les Notícies
Tornar a l'Inici
Contacte
Afores s/n 07360 Lloseta | Edifici de Primŕria (Secretaria): Telčfon: 971519436 Fax: 971519787 | ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es